Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Stichting Cyber Media World in Arnhem, kvk-nummer 11059519. Stichting Cyber Media World gebruikt ook de naam Miniregie voor verhuur en verkoop van diensten en producten van Stichting Cyber Media World.

Verhuur voorwaarden

Onder ” verhuurder” wordt in dit contract verstaan Stichting Cyber Media World. Onder “huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan eenieder die met verhuurder een huurovereenkomst aangaat. Onder het “gehuurde” wordt in deze voorwaarden verstaan de in de huurovereenkomst vermelde apparatuur. Onder “gebruik” wordt in deze voorwaarden verstaan het aanwenden van het gehuurde overeenkomstig zijn normale toepassingen.

Artikel 1 Algemeen

Stichting Cyber Media World is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door huurder, diens personeel, relaties of bezoekers is veroorzaakt of ontstaan. Alsmede niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur door welke oorzaak dan ook. Bij schade, verlies of diefstal is huurder volledig aansprakelijk voor de herstelling- respectievelijk vervangingskosten van de gehuurde apparatuur.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle huurovereenkomsten met verhuurder. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. Indien de huurovereenkomst mondeling tot stand komt, dan geldt de schriftelijke bevestiging door verhuurder, onder vermelding van de datum, als bewijs van de huurovereenkomst.
 2. Deze overeenkomst is gesloten voor de in de huurovereenkomst vermelde periode.
  3. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurovereenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
 3. Op verzoek van de huurder kan verhuurder de overeenkomst verlengen. Zij wordt dan geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.

Artikel 4 Levering en terug bezorging

 1. De huurder dient het gehuurde bij de verhuurder op te halen en bij het beëindigen van deze huurovereenkomst aan de verhuurder terug te bezorgen. Het halen en terugbezorgen van het gehuurde is geheel voor rekening en risico van huurder. Door ondertekening van het afhaalbewijs bevestigt huurder dat hij het gehuurde compleet en in goede staat heeft ontvangen.
  2. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel partijen overeenkomen dat verhuurder voor vervoer zorgt draagt zullen de transportkosten aan huurder in rekening gebracht worden.
 2. Huurder is verplicht om het gehuurde in goede staat en in de verpakking waarin het door hem is ontvangen, uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de huur bij verhuurder terug te bezorgen, bij gebreke waarvan huurder een boete verbeurt van de dagprijs van het gehuurde voor iedere dag of gedeelte daarvan dat huurder in gebreke blijft met terugbezorging.

Indien huurder geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met terugbezorgen van het gehuurde ondanks sommatie van de verhuurder deze binnen 48 uur te retourneren, is huurder een boete verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde
van het niet terugbezorgde. Na betaling van deze boete zal de eigendom van het niet geretourneerde gedeelte van het gehuurde op huurder overgaan, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Tevens zal aangifte bij de Politie worden gedaan.

Artikel 5 Betaling

Stichting Cyber Media World
Vlamoven 34
6826 TN Arnhem
Tel: 026 – 791 3110

 1. De door verhuurder opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting.
  2. De in de huurovereenkomst genoemde huurprijs dient door verhuurder bij vooruitbetaling of uiterlijk bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
  3. Verhuurder stelt per huurovereenkomst een waarborgsom vast. Het is verhuurder toegestaan een overschrijding van de huurperiode te verrekenen met de waarborgsom. Evenzo is het verhuurder toegestaan iedere uit deze overeenkomst of eerdere overeenkomsten voortvloeiende vorderingen te verrekenen met de waarborgsom.
  4. Als betaalmiddel wordt geaccepteerd overmakingen per bankrekening in Europese valuta voor huurovereenkomsten in Europa.
  5. In geval huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is huurder in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en is hij vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag.
  6. Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten van interne en externe adviezen, die voor verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door huurder van enige (betaling) verplichting zijn voor rekening van huurder. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15%. In het geval dat verhuurder kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger zijn, is huurder de werkelijke kosten verschuldigd.
  7. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  8. Het inroepen van een eventueel recht van retentie of compensatie met enige tegenvordering van huurder is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Verplichtingen huurder
1. Alle schade aan het gehuurde ontstaan tijdens de huurperiode is voor rekening van huurder.
2. Storingen in het functioneren van gehuurde dienen onmiddellijk te worden gemeld. Het is huurder niet toegestaan zelf reparaties of modificaties aan het gehuurde te verrichten behoudens met schriftelijke toestemming van verhuurder.
3. Huurder is te allen tijde verplicht verhuurder toegang tot het gehuurde te verschaffen.
4. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde door derden te laten gebruiken of aan derden in onderhuur te geven.
5. Huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken met inachtneming van de gebruiksaanwijzing en eventuele aanwijzingen van de verhuurder.
6. Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of het gehuurde, of indien op andere wijze (faillissement/ surseance van betaling) huurders eigendomsrechten dreigen te worden geschaad.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
  2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verhuurder slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  3. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door huurder.
  4. De door verhuurder te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50 % van de op grond van de overeenkomst door verhuurder aan huurder gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door huurder bedongen en door verhuurder verleende creditering.
  5. In geval van onrechtmatige daad van verhuurder, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor verhuurder rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is verhuurder slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 1.000.000,= per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
 2. Aansprakelijkheid van verhuurder voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan 1.000.000,=.
  7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat huurder na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk of bij fax bij verhuurder heeft gemeld.
  8. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade die verhuurder mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door verhuurder geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen: aanspraken van derden, werknemers van verhuurder daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van huurder of van onveilige situaties in zijn bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door verhuurder geleverde producten of diensten die door huurder werden gebruikt of gewijzigd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van huurder, tenzij huurder bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik of wijziging als hiervoor bedoeld.

Artikel 8 Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van verhuurder te komen: werkstakingen, verkeer, transport of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden en extreme weersomstandigheden.

Artikel 9 Opzegging in geval van tekortkoming aan de zijde van huurder

 1. Verhuurder behoudt zich het recht voor deze huurovereenkomst te beëindigen wanneer huurder geheel of ten dele haar verplichtingen uit deze huurovereenkomst niet nakomt. 2. In geval van opzegging dient huurder het gehuurde onmiddellijk te retourneren aan verhuurder.
  3. Huurder is aan verhuurder de gehele huurprijs voor de overeengekomen huurperiode verschuldigd. Indien verhuurder schade lijdt, dient huurder deze tevens te vergoeden.

Artikel 10 Annuleren

 1. Huurder heeft het recht de huurovereenkomst te annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering zal huurder annuleringskosten verschuldigd zijn die als volgt worden berekend: in geval van annuleren met ingang 36 uren voor het begin van de huurperiode: 20% van het huurbedrag.

 

Artikel 11 Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Op mondelinge nevenafspraken kan geen beroep worden gedaan indien en voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

Artikel 12 Geschillen

 1. Op overeenkomsten met verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
  2. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Eindhoven, tenzij verhuurder de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van huurder of dwingend recht anders voorschrijft.

Akkoord:
“Verhuurder” Stichting Cyber Media World : Handtekening “Huurder”